Camping Vlietland

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

• De ondernemer: Camping Vlietland V.O.F.

• De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan inzake een plaats voor bepaalde tijd. De mederecreanten zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen.

• Derde: ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreanten.

• Plaats: een plek voor een kampeermiddel op het Kampeerterrein van Camping Vlietland welke tussen de recreant en de ondernemer is overeengekomen. Of een van de gehuurde trekkershutten.

• Kampeermiddel: tent, caravan, camper, vouwkampeerwagen, e.d.

• De overeenkomst: de afspraak tussen de recreant en de ondernemer aangaande het recht van gebruik van een plaats tegen een van te voren overeengekomen vergoeding en periode.

• Informatie: schriftelijke of elektronische gegevens over het gebruik van de plaats, het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels van het kampeerterrein van Camping Vlietland.

• Annulering: schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf.

• Huisregels: het schriftelijke reglement met de huisregels voor het gebruik van het terrein en de voorzieningen.

Artikel 2: Inhoud en duur van de overeenkomst

• De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de gast ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.

• De gast heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat medegast(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.

• De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 3: Prijs en Prijswijzigingen

• De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.

• Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de gast betrekking hebben, kunnen deze kosten aan de gast worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 4: Betaling

• De recreant dient de betaling in euro’s te voldoen.

• Wij verzoeken u binnen 3 dagen na het ontvangen van de bevestiging de aanbetaling te voldoen. Daarvoor kunt u de iDeal betaallink in de reserveringsbevestiging gebruiken. De aanbetaling bedraagt 50% van de totaalsom, of de totaalsom als dat lager is dan € 20,00. Uiterlijk 14 dagen voor aankomst dient het restbedrag voldaan te zijn/worden.

• De recreant ontvangt bij aankomst twee sleutelkaarten per kampeerplaats. Indien de sleutelkaart(en) kapot of verloren is/zijn, is de recreant de ondernemer voor vertrek een bedrag van €2,50 per kaart verschuldigd.

• Indien de recreant de overeenkomst wenst te verlengen zal de recreant voor ingang van de verlenging de betaling aan de ondernemer voldaan hebben.

• Indien de gast, ondanks schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen de termijn na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs

• Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totaal verschuldigde bedrag, verplicht de recreant zich om voor het innemen van de plaats het overeengekomen bedrag volledig te betalen, anders is de ondernemer gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

• De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de gast. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Annulering

• Bij annulering betaalt de gast een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

• Bij annulering meer dan zes weken voor ingangsdatum, €20,00 administratiekosten.

• Bij annulering in de periode van zes weken voor aankomst tot 1 dag voor aankomstdatum, 50% van de overeengekomen prijs.

• Bij annulering op of na de dag van aankomst, 100% van het overeengekomen bedrag.

• Bij voortijdig vertrek behoeft geen restitutie van reeds betaalde sommen plaats te vinden.

• Voor iedere wijziging van datum kan €20,00 administratiekosten in rekening gebracht worden.

Artikel 6: Gebruik door derden

• Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of bijbehorende kampeerplaats of een van de trekkershutten is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 7: Aankomst en vertrek

• De recreant is verplicht om aan de ondernemer een geldig legitimatiebewijs ter inzage af te geven van hemzelf, zijn mederecreant en de derde, als de ondernemer hier om vraagt. De ondernemer heeft het recht een kopie van het legitimatiebewijs te maken en in zijn administratie achter te houden.

• Bij aankomst op het kampeerterrein, kampeerplaatsen zijn vanaf 14:00u beschikbaar en de trekkershutten vanaf 15.00 uur op de eerste dag van de overeenkomst, dient de recreant de mederecreant en de derde zich te melden bij de receptie. 

• Indien de aankomst plaatsvindt buiten de openingstijden van de receptie dient de aankomst gemeld te worden op de eerstvolgende dag dat de receptie wel geopend is. Indien het vertrek plaatsvindt buiten de openingstijden van de receptie dient het vertrek aangekondigd te worden op de aan de vertrek dag voorafgaande dag dat de receptie wel geopend is.

• De openingstijden van de receptie worden door de ondernemer vastgesteld en op afdoende wijze aangekondigd.

• Bij latere aankomst of voortijdig vertrek is de volledige prijs voor de overeenkomst voor de gehele afgesproken periode verschuldigd.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming

De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

• Indien de gast, medegast(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande (schriftelijke) waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet.

• Indien de gast, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of medegasten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft.

• Indien de gast, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.

• Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld diefstal, vandalisme, agressie, drugsgebruik of beledigende uitingen naar bijv. ras, aard of geloof dan kan dat reden zijn voor directe verwijdering van het kampeerterrein.

• Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de gast bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet de gast worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.

• Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.

• De recreant heeft in beginsel geen recht op restitutie van betaling vanwege de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

• Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen op kosten van de recreant.

Artikel 9: Ontruiming

• Als de overeenkomst is beëindigd, moet de recreant, uiterlijk om 12:00u ’s morgens op de laatste dag van de overeengekomen periode, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren. Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met in achtneming van een termijn van 7 dagen ingaande op de dag van ontvangst, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. De kosten van deze 7 dagen, de kosten van het afbreken en de eventuele stallingskosten en/of stortkosten voor zover redelijk, zijn voor rekening van de recreant.

Artikel 10: Wet- en regelgeving

• De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.

• De gast is verplicht alle op het terrein geldende veiligheids- voorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat medegast(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

• De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in-als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld.

Artikel 11: Onderhoud en Aanleg

• De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.

• De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en de bijbehorende plaats in dezelfde staat van onderhoud te houden. Tevens de gehuurde accommodatie (Trekkershut) in dezelfde staat van onderhoud te houden dan bij aanvang.

• Het is de recreant, mederecreanten en/of derden niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen en afrasteringen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het kampeermiddel te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

• De recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van het kampeermiddel.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

• De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 500.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.

• De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.

• De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

• De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.

• De gast is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de medegast(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de gast, de medegast(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.

• De ondernemer verplicht zich om na melding door de gast van overlast, die wordt veroorzaakt door andere gasten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 13: Geschillenregeling

• De gast en de ondernemer zijn gebonden aan uitspraken van de Geschillencommissie.

• Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

• In geval van een geschil over de totstandkoming of de uitvoering van deze overeenkomst moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de gast de klacht bij de ondernemer indiende schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt.

• Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de gast vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of deze wel of niet naar de Geschillencommissie wil komen. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

• Op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie, kan een geschil aan de rechter worden voorgelegd. Indien de gast het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.

• Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Recreatie. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft op ziekte, letsel, dood of op de niet-betaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.

• Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 14: Huisregels

• Met het betreden van het kampeerterrein van Camping Vlietland gaat de gast akkoord met de huisregels.

Artikel 15: COVID-19

• Indien de camping door maatregelen rond COVID-19 van de overheid gedwongen wordt te sluiten of gesloten moet zijn en u daardoor geen gebruik kan maken van uw reservering kunt u uw geld terugvragen. Het reeds betaalde geld wordt teruggestort op uw bankrekening.

• U kunt in het bovenste geval ook kosteloos om boeken naar een periode, mits de reservering gemaakt wordt voor hetzelfde kampeerseizoen. De reservering is alleen mogelijk op basis van beschikbaarheid. De voorwaarden die bij de nieuwe reservering horen zijn leidend. Indien er een prijsverschil is, wordt dit verrekend. 

• Indien u annuleert op basis van een andere reden, terwijl de camping open is, gelden de algemene voorwaarden.